• Opatrenia a prevencia pred ochorením COVID-19

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Alekšince 395 oznamuje z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19, ochrany zdravia žiakov/detí a zamestnancov školy, že v strednej triede MŠ je  pozitívna osoba na COVID-19.

  Rozhodnutím RÚVZ NR - zákaz prevádzky v strednej triede MŠ   od 25.10. do 01.11. 2021 (vrátane).

  Rozhodnutie RÚVZ NR dostupné  na stránke školy.

 • DEŇ STRAŠIDIEL

  DEŇ STRAŠIDIEL

  OZNAM

  DEŇ  STRAŠIDIEL  v materskej škole  sa  prekladá na 2. novembra 2021.

   

  Ďakujeme za pochopenie

 • ,, ŠARKAN LETÍ "

  Úsmevné chvíle a veľa zábavy s vlastnoručne vyrobenými ,,šarkanmi":

  ,,Vietor  nám veľmi neprial...."

 • ŠKOLSKÝ SEMAFOR - AKTUALIZOVANÝ

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR - AKTUALIZOVANÝ
 • ROZPRÁVKOVÁ OLYMPIÁDA

  Na rozprávkovej ceste  plnej nástrah deti získali ďalší kľúč  v  športovej   disciplíne - preťahovanie lanom. 

   

  Táto aktivita sa uskutočnila  vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

 • ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA

  ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA

   

  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

  a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka, 

  b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

  c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“

  Celé znenie rozhodnutia nájdete v linku nižšie.

 • JESEŇ

  I keď halloween  v našich končinách nemá  dlhú tradíciu, vyrezávaná tekvica skrášľuje naše príbytky už  mnoho rokov. 

  Deti s úžasom pozorovali, čo všetko sa dá z tekvičiek  vyrobiť a s nadšením pomáhali pri ich maľovaní. Predškoláci  využili svoju fantáziu  a tekvičiakov   vytvorili   sami.

   

  Ďakujeme  za prinesené tekvičky.  

 • JESENNÉ PRÁZDNINY

 • ĽUDIA A ICH PRÁCA

  Spoznávať rozmanité ľudské činnosti  a pochopiť  význam práce bolo cieľom vzdelávacích aktivít na tému Ľudia a ich práca.

 • ĽUDSKÉ TELO

  ,, Kde v tele človeka sa nachádzajú  niektoré  orgány, ako vyzerajú  a aká je ich základná funkcia – to všetko sme sa  dozvedeli. “

  ,,Kostlivčekov   môžeme využiť aj  ako dekoráciu   na halloween."

 • ROZPRÁVKOVÁ OLYMPIÁDA

  Za splnené úlohy deti získali   rozprávkový kľúč, ktorý im umožní oslobodiť princeznú  v záverečnej časti projektu ROZPRÁVKOVÁ  OLYMPIÁDA.

   

  Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

  Sovičky 3 (predškoláci)

  Sovičky 2

  Sovičky 1 (najmenšie sovičky)

 • VYHLÁŠKA ÚVZ SR

  VYHLÁŠKA ÚVZ SR

   

  Podľa Vyhlášky  ÚVZ SR  č. 250/2021    platnej  od pondelka 4. októbra 2021 naďalej  deti  do  6 rokov  a deti v materskej škole nemajú povinnosť  nosiť rúška  -  interiér aj exteriér.

 • DEŇ MLIEKA

  Každá trieda poňala DEŇ MLIEKA trochu inak.

 • FAREBNÝ TÝŽDEŇ

  Farebný týždeň sme ukončili žltou farbou.

 • PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST

  Vyhláška ÚVZ č. 237/2021

  § 2 Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri

  (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov....

  (2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

   a) deti do 6 rokov veku,

  b) deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení.                                                   

  (3) Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

   b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

 • BEZPEČNE DO ŠKOLY

  Ako sa správať v blízkosti ciest, deti už vedia. 

  Grafomotoriku sme rozvíjali strihaním rovnej a krivej cestičky. Malé sovičky vytvorili vagóniky k vláčiku. 

  Predškoláci zvládli pokyny policajtov na výbornú.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • FAREBNÝ TÝŽDEŇ

 • MOJA RODINA

  Deti  prezradili svojim kamarátom ako sa volá ich mamička, otecko, braček alebo sestrička.  Členov rodiny zoraďovali podľa veľkosti a zhotovili im pekný domček. 

 • OZNAM O ZAČATÍ ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

  OZNAM O ZAČATÍ ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

   

  Materská škola

  Prevádzka materskej školy pre všetky deti zákonných zástupcov bude fungovať v čase od 6,30 – 16,30 hod., čiže v neobmedzenom režime.  V materskej škole sa bude povinne vykonávať ranný filter.

  • Pri prvom nástupe do materskej školy  a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov zákonný zástupca predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (už v tejto chvíli sa nachádza na dverách našej školy pre tých zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť si ich vytlačiť).
  • Prosíme rodičov o predloženie „ Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka školy“  len v prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy.  
  • Zákonný zástupca dieťaťa  má právo ospravedlniť dieťa  na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
  • Rodič má nárok na OČR ak riaditeľka školy, alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva, rozhodol o prerušení výchovno-vzdelávacej  činnosti   v triede  dieťaťa.

  ZÁKLADNÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY

  • Ranný filter bude vykonávaný v materskej škole  povinne.
  • Hromadné podujatia  sa neuskutočnia.
  • Rodičovské schôdzky sa budú vykonávať len dištančnou formou.
  • Záujmové činnosti budú volené tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
  • Deti v materskej škole nepoužívajú prekrytie horných dýchacích ciest.

  POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

  • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa  do              MŠ  a pri odchode dieťaťa  z MŠ   (prekrytie horných dýchacích ciest ...).
  • Rodič dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na ochranu zdravia detí a žiakov.
  • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov zákonný zástupca predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".
  • Rodič má právo ospravedlniť dieťa  na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • V prípade potvrdenia ochorenia na COVID-19 u svojho dieťaťa, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje zástupkyňu materskej školy  alebo riaditeľku školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa  za 2 dni pred jeho testovaním.

  POVINNOSŤ  ZÁKONNYCH ZÁSTUPCOV DETÍ PLNIACICH POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE:

  • Rodič  dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie (predškolák) dbá   o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

  Neospravedlnené vynechávanie  vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.  V prípade, že dieťa neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci, riaditeľka školy má povinnosť túto skutočnosť oznámiť obci a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zákonného zástupcu.

   

  ODPORÚČANIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

  • MŠVVaŠ SR odporúča rodičom predložiť škole ,,Oznámenie o výnimke z karantény“.  V  prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19  si  budú   môcť v záujme ochrany zdravia  uplatniť výnimku z karantény  zaočkovaní  a tí, ktorí  prekonali ochorenie  COVID-19.

  POSTUP PRI NÁHRADE MZDY V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

  • Rodič má nárok na OČR ak riaditeľka školy, alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva, rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov veku.
  • Ak rodič nechá  dieťa  doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká

  Mgr. M. Kapitánová, riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Alekšince 395
  Alekšince 395
 • +421 37 782 21 54

Fotogaléria